Zrealizowane

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość, Związek Dużych Rodzin 3 Plus oraz Automobilklub Wrocławski przy współpracy z Miastem Wrocław zorganizowani Wrocławski Rajd Rodzinny - imprezę o charakterze społecznym, rodzinnym, a jednocześnie masowym, która po raz pierwszy została wpisana do kalendarza imprez Miesiąca Rodziny.

Misja Rajdu

Główną misją Rajdu jest promowanie wspólnych aktywności dla całej rodziny, a hasłem przewodnim: Czas dla rodziny. Jest to rajd samochodowy, który przeprowadzi całe rodziny przez punkty kontrolne (różne formy spędzania wolnego czasu) a jednocześnie promuje bezpieczne zachowanie na drodze.

 

Trasa Rajdu

Rodzinne załogi – złożone z rodziców i dzieci – wyruszą spod Hali Stulecia. Trasa Rajdu wiedzie przez ciekawe miejsca w naszym mieście. Na każdym etapie cała rodzina będzie miała do wykonania zadanie, a wszystkie zebrane punkty będą decydowały o zwycięstwie. Kolejnymi etapami będą: Wyspa Przygody Opatowicka, Kwatera Główna, SkyTower oraz Tor rajdowy przy ul. Rakietowej, gdzie załogi sprawdzą się w prawdziwie rajdowych konkurencjach.

Nagrody

Kurs Doskonalenia Techniki Jazdy, Kursy jazdy sportowej, jazda sportowa za kierownicą 300-konnego Subaru Impreza RA, wejściówki na spektakle Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka, na Punkt widokowy SKY TOWER, wejściówki do Centrum Poznawczego w Hali Stulecia, wejściówki do Kwatery Głównej, vouchery na udział w Programie Rozwoju Rodziny – Made in Family, książki, kosze słodyczy.

 

 

 

 

 

 

Projekt „Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). Partnerem projektu jest Gmina Wrocław.

Okres realizacji projektu:
01.04.2015 – 31.04.2016
Cele projektu:
 • wypracowanie oraz promocja mechanizmów partycypacyjnego modelu kształtowania polityki rodzinnej na poziomie lokalnym,
 • zaktywizowanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny Miasta Wrocław poprzez wypracowanie zasad jej funkcjonowania oraz merytoryczne wzmocnienie jej członków.
Opis projektu
Jednym z poważnych problemów związanych z partycypacją publiczną we Wrocławiu jest niesatysfakcjonujący poziom wpływu obywateli na decyzje władz związanych z polityką rodzinną. Zadaniem projektu jest zwiększenie realnego wpływu wrocławian na proces kształtowania polityki publicznej w obszarze rodziny. Jego rezultatem będzie zmotywowanie obywateli do wyrażania swojego zdania w kwestiach polityki rodzinnej. W ramach projektu przeprowadzimy szereg warsztatów i seminariów skierowanych do urzędników, liderów lokalnej społeczności i osób zaangażowanych w pracę społeczną w zakresie nowoczesnej, partycypacyjnej polityki rodzinnej.
W siedzibie Fundacji prowadzimy punkt konsultacyjny, czyli stałe miejsce, gdzie mieszkańcy mogą składać swoje opinie, sugestie oraz wnioski dotyczące sytuacji rodzin we Wrocławiu. Prowadzimy rekrutację rodzin do badań w grupach fokusowych. Wyniki tych badań posłużą nam do przeprowadzenia szerokiego badania wrocławskich rodzin, za pomocą którego zidentyfikujemy potrzeby mieszkańców naszego miasta.

 
Rezultaty projektu
 • stworzenie internetowego narzędzia do prowadzenia badań;
 • przeprowadzenie kampanii promującej mechanizmy partycypacji;
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin;
 • organizacja spotkań Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny;
 • przeprowadzenie 4 edycji warsztatów "Partycypacja w działaniu" 
 • przeprowadzenie 5 wywiadów eksperckich (Piecza zastępcza, Karta Dużych Rodzin, Kobieta na rynku pracy, Dzietność a gospodarczy rozwój miasta)
 • organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Koncepcje i uwarunkowania polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka 

 

 

Przygotowaliśmy oraz przeszkoliliśmy 9 kobiet do pracy w sektorze IT.

90% uczestniczek projektu znalazło pracę w branż IT. 

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego projektu tj. przełamywania stereotypizacji kobiet i mężczyzn zarówno wśród kobiet, które otworzyły się na poszukiwanie pracy w branży IT, jak i mężczyzn, którzy dostrzegli potencjał kobiet oraz kompetencje, które wzmacniają zespół.  Szczególny wpływ mają przykłady kobiet, które realizują się zawodowo w branży IT pokazując, iż jest to branża otwarta na kobiety. Firmy uczestniczące w projekcie należą do Stowarzyszenia IT Corner, które skupia kilkadziesiąt firm branży IT. Projekt nas został zaprezentowany na jednym ze spotkań Stowarzyszenia jako przykład otwarcia się branży IT w szczególności na kobiety powracające na rynek pracy. Pozytywne efekty naszego projektu sprawiły, iż inne firmy branży IT są zainteresowane większym otwarciem na kobiety.

Udało się nam również przybliżyć sektor IT jako potencjalne miejsca pracy dla kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci oraz promować sektora IT jako miejsca przyjaznego mamie wśród społeczności lokalnej poprzez organizację konferencji oraz dystrybucję filmu promującego projekt.

Projekt „Mama w IT – gramy o staż” dofinansowany jest z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2015.

Okres realizacji projektu:
01.06.2015 – 31.10.2015
Cele projektu:
 • Przełamanie stereotypów dotyczących miejsca kobiet i mężczyzn na rynku pracy – w szczególności w branży IT,
 • Kompleksowe wsparcie uczestniczek projektu w procesie przebranżawiania się i w efektywnym szukaniu zatrudnienia,
 • Promowanie wśród społeczności lokalnej sektora IT jako miejsca przyjaznego mamie.
Opis projektu
Projekt „Mama w IT – gramy o staż” jest kontynuacją projektu „Strefa Aktywnej Mamy”, który realizowaliśmy w 2014 r. Poprzez realizację zadania publicznego "Mama w IT - gramy o staż" chcemy pokazać kobietom nowe możliwości pracy w branży do tej pory przez nie pomijanej  i uważanej za niedostępną ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji, czy też społecznie postrzeganej jako branża zarezerwowana tylko dla mężczyzn.
W ramach projektu oferujemy:
 • możliwość poznania specyfiki pracy w sektorze IT;
 • udział w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego,
 • możliwość odbycia stażu w firmie IT oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku tester oprogramowania;
 • poznanie nowego środowiska pracy;
 • możliwość uczestnictwa w kursie przygotowawczym do egzaminu ISTQB Certified Tester Foundation Level (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego) oraz otrzymania międzynarodowego certyfikatu ISTQB Certified Tester Foundation Level.
 
 
 

Projekt realizowany był w ramach zadania "Wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi" w okresie 01.06.2014 r. - 30.10.2014 r., wspófinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Praktyka życia codziennego pokazuję, iż matki, szczególnie zaś matki z rodzin wielodzietnych, zagrożone są wykluczeniem z rynku pracy czy aktywności społecznej. Regulacje prawne, trudności w łączeniu życia zawodowego oraz rodzinnego, powszechnie obowiązujące stereotypy postrzegania ról społecznych kobiet utrudniają matkom aktywny udział w życiu społecznym czy zawodowym. Korzystając z doświadczenia innych krajów chcemy zaproponować kobietom Program Rozwojowy Strefa Aktywnej Mamy. Kluczowym elementem Programu jest kompleksowe podejście do procesu aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet.

Opis projektu:

Program Rozwojowy Strefa Aktywnej Mamy to cykl edukacyjny adresowany do kobiet, które po przerwie związanej z urodzeniem dziecka/ dzieci planują powrót na rynek pracy.

Łącznie to 24 godz. wsparcia grupowego oraz indywidualnego.

4 obszary rozwoju:

 • Mocny Start – 1) szukanie własnej wartości, odkrywanie własnych możliwości w różnych rolach: matki, żony, przedsiębiorcy czy społecznika, 2) zasoby i ograniczenia, czyli jak wzmocnić mocne strony, a jak pokonywać słabości 3) uporządkowanie siebie oraz projekty życiowe w sferze osobistej i zawodowej;
 • Kompetencje Społeczne – 1) ja na osi czasu i komunikacji, 2) budowanie wizerunku, 3) techniki tworzenie i przekazywania informacji;
 • Zarządzanie sobą – 1) zarządzanie sobą w czasie 2) priorytety i działania 3) wzmacnianie postawy 4) trudności i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • Moja działalność – 1) modele działalności – pierwsze kroki, 2) determinacja i zaangażowanie, 3) jak budować własny biznes, 4) mama – przedsiębiorca;
Cele projektu:

 

Cel główny:

 • Wyrównywanie szans w obszarze aktywności zawodowej i społecznej 30 kobiet, w tym z rodzin wielodzietnych, z obszaru aglomeracji wrocławskiej poprzez udział w Programie Rozwojowym w okresie trwania projektu.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie kompetencji społecznych, w tym postawy przedsiębiorczości u 30 kobiet, w tym z rodzin wielodzietnych z obszaru aglomeracji wrocławskiej w okresie trwania projektu.
 • Powołanie form aktywności zawodowej i społecznej – Strefy Aktywnej Mamy - przy współudziale społeczności lokalnej.
 • Promocja aktywności społecznej i zawodowej kobiet wśród społeczności lokalnej.
Opis projektu
 • 30 mam przeszkolonych w ramach warsztatów z kompetencji miękkich; 
 • 72 godz. przeprowadzone w ramach warsztatów z kompetencji miękkich; 
 • 60 godz. wsparcia indywidualnego w ramach warsztatów z kompetencji miękkich;
 • 2 spotkania w ramach Strefy Aktywnej Mamy; 
 • 1 powołany Klub spotkań dla mam - Strefa Aktywnej Mamy;
 • 20 dzieci objętych wsparciem.

W ramach projektu:

 1. wzmocniliśmy 15 animatorów partycypacji publicznej działających na rzecz wrocławskich rodzin.
 2. Zwiększyliśmy zaangażowania obywateli w proces kształtowania polityki na poziomie lokalnym poprzez prowadzenie spacerów badawczych oraz warsztatów przyszłościowych.
 3. Przygotowaliśmy partycypacyjny raport na temat funkcjonowania publicznych jednostek kultury (ofert, infrastruktury, barier) z punktu widzenia grupy użytkowników jaką stanowi rodzina oraz opracowaliśmy rekomendacji dla władz Miasta.
 4. Przeprowadziliśmy kampanie społeczną wśród mieszkańców Wrocławia dotyczącą mechanizmów partycypacji społecznej i zachęcającą do udziału w życiu publicznym.
 5. 410 osób wzięło udział w spacerach badawczych.
 6. Przebadaliśmy 30 instytucji kultury:

1. Muzeum Etnograficzne
2. Muzeum Poczty i Telekomunikacji
3. Muzeum Narodowe
4. Muzeum Architektury
5. Muzeum Miejskie Wrocławia
6. Muzeum Przyrodnicze
7. Panorama Racławicka
8. Zamek Topacz
9. Muzeum Powozów Galowice
10. Hydropolis
11. Opera Wrocławska
12. Wrocławski Teatr Lalek
13. Narodowe Forum Muzyki
14. Teatr Polski we Wrocławiu
15. Teatr Muzyczny Capitol
16. Centrum Kultury Zamek
17. Centrum Kultury Agora
18. Centrum Poznawcze
19. Kolejkowo
20. Krzywy Komin
21. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
22. MDK Śródmieście
23. Wro Art Center
24. Centrum Inicjatyw Wszelakich
25. Światowid. Ośrodek Działań Twórczych
26. Centrum Kultury Wrocław – Zachód
27. Kino Nowe Horyzonty
28. Multikino
29. Cinema City – Wrocław Korona
30. Helios – Magnolia Park

 

 

Projekt „Partycypacja Obywatelska bliżej Rodziny” dofinansowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.

Okres realizacji projektu:
01.05.2015 – 31.12.2015
Cel projektu:
 • zwiększenie partycypacji społecznej obywateli – członków rodzin w procesie kształtowania polityki kulturalnej i rodzinnej Wrocławia.
Opis projektu
W ramach projektu przygotujemy 15 animatorów partycypacji publicznej, działających na rzecz wrocławskich rodzin oraz zorganizujemy spacery badawcze i warsztaty przyszłościowe. Przygotujemy także raport i rekomendacje na temat funkcjonowania publicznych jednostek kultury (ofert, infrastruktury, barier) z punktu widzenia grupy użytkowników, jaką stanowi rodzina. Spacery badawcze są interaktywną, terenową metodą pytania mieszkańców o ich opinie w danej kwestii. Stosuje się ją przede wszystkim do badania przestrzeni np. pod kątem dostosowania do potrzeb rodzin z małymi dziećmi lub w celu zebrania pomysłów na nowe rozwiązania w dostosowaniu obiektów do potrzeb określonej grupy odbiorców (np. podjazdy dla wózków, kąciki zabaw, miejsca do przewijania dzieci). Spacer pozwala na zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwia poddanie różnych rozwiązań ocenie w autentycznej sytuacji ich użycia. Rekomendacje z takich konsultacji mogą np. służyć instytucjom miejskim w projektowaniu nowych lub ulepszaniu dotychczasowych rozwiązań dostosowania obiektów do potrzeb rodzin z dziećmi. W ramach projektu zakładamy przeprowadzenie 60 spacerów badawczych. Wrocławskie rodziny wspólnie z ekspertami Fundacji zbadają jednostki kultury. Zgłoś swoją rodzinę do projektu, a otrzymasz bezpłatne wejściówki. Warsztaty przyszłościowe są techniką partycypacji publicznej, która polega na tworzeniu wspólnej wizji wraz z wypracowaniem konkretnego planu działania. Warsztaty przyszłościowe mają ściśle ustrukturyzowany przebieg. Biorą w nich udział osoby zainteresowane tematem, posiadające w nim doświadczenie oraz eksperci w danej dziedzinie. W wyniku rozmów i części warsztatowych osiągane jest porozumienie i wypracowywany schemat działania, dla osiągnięcia konkretnych celów. Dla każdego z planowanych przedsięwzięć i kroków określana jest baza zasobów oraz osoby, które je zrealizują.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy